[1]
SYROESHKIN, A.V., PLETENEVA, T.V., USPENSKAYA, E.V., SAYDINOV, I.I., LEVITSKAYA, .O.V., ELIZAROVA, T.E., TRIBOT-LASPIERE, M.A. and ODNOVOROV, A.I. 2020. ASCORBIС ACID DEGRADATION IN N, N-DIMETHYLFORMAMIDE SOLUTIONS. International Journal of Applied Pharmaceutics. 12, 2 (Mar. 2020), 70–75. DOI:https://doi.org/10.22159/ijap.2020v12i2.36705.