(1)
Bhowmik, H.; Venkatesh, D. N.; Kuila, A.; Kumar, K. H. NANOSPONGES: A REVIEW. Int J App Pharm 2018, 10, 1-5.