(1)
SYROESHKIN, A. V.; PLETENEVA, T. V.; USPENSKAYA, E. V.; SAYDINOV, I. I.; LEVITSKAYA, . O. V.; ELIZAROVA, T. E.; TRIBOT-LASPIERE, M. A.; ODNOVOROV, A. I. ASCORBIŠ” ACID DEGRADATION IN N, N-DIMETHYLFORMAMIDE SOLUTIONS. Int J App Pharm 2020, 12, 70-75.