(1)
ODNOVOROV, A. I.; GREBENNIKOVA ΠΆ. V.; PLETENEVA, T. V.; GARAEV, T. M.; USPENSKAYA, E. V.; KHODOROVICH, N. A.; LEVITSKAYA, O. V.; KOLDINA, A. M. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE NEW ANTIVIRAL SUBSTANCE. Int J App Pharm 2020, 12, 237-242.