SYROESHKIN, A. V., PLETENEVA, T. V., USPENSKAYA, E. V., SAYDINOV, I. I., LEVITSKAYA, . O. V., ELIZAROVA, T. E., TRIBOT-LASPIERE, M. A., & ODNOVOROV, A. I. (2020). ASCORBIС ACID DEGRADATION IN N, N-DIMETHYLFORMAMIDE SOLUTIONS. International Journal of Applied Pharmaceutics, 12(2), 70–75. https://doi.org/10.22159/ijap.2020v12i2.36705