ODNOVOROV, A. I., GREBENNIKOVA Т. V., PLETENEVA, T. V., GARAEV, T. M., USPENSKAYA, E. V., KHODOROVICH, N. A., LEVITSKAYA, O. V., & KOLDINA, A. M. (2020). PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE NEW ANTIVIRAL SUBSTANCE. International Journal of Applied Pharmaceutics, 12(4), 237–242. https://doi.org/10.22159/ijap.2020v12i4.38136