SYROESHKIN, A. V., T. V. PLETENEVA, E. V. USPENSKAYA, I. I. SAYDINOV, O. V. LEVITSKAYA, T. E. ELIZAROVA, M. A. TRIBOT-LASPIERE, and A. I. ODNOVOROV. 2020. “ASCORBIС ACID DEGRADATION IN N, N-DIMETHYLFORMAMIDE SOLUTIONS”. International Journal of Applied Pharmaceutics 12 (2):70-75. https://doi.org/10.22159/ijap.2020v12i2.36705.