SYROESHKIN, A. V., PLETENEVA, T. V., USPENSKAYA, E. V., SAYDINOV, I. I., LEVITSKAYA, . O. V., ELIZAROVA, T. E., TRIBOT-LASPIERE, M. A. and ODNOVOROV, A. I. (2020) “ASCORBIС ACID DEGRADATION IN N, N-DIMETHYLFORMAMIDE SOLUTIONS”, International Journal of Applied Pharmaceutics, 12(2), pp. 70–75. doi: 10.22159/ijap.2020v12i2.36705.