[1]
H. Bhowmik, D. N. Venkatesh, A. Kuila, and K. H. Kumar, “NANOSPONGES: A REVIEW”, Int J App Pharm, vol. 10, no. 4, pp. 1–5, Jul. 2018.