SYROESHKIN, A. V., T. V. PLETENEVA, E. V. USPENSKAYA, I. I. SAYDINOV, . O. V. LEVITSKAYA, T. E. ELIZAROVA, M. A. TRIBOT-LASPIERE, and A. I. ODNOVOROV. “ASCORBIС ACID DEGRADATION IN N, N-DIMETHYLFORMAMIDE SOLUTIONS”. International Journal of Applied Pharmaceutics, vol. 12, no. 2, Mar. 2020, pp. 70-75, doi:10.22159/ijap.2020v12i2.36705.