ODNOVOROV, A. I., GREBENNIKOVA Т. V., T. V. PLETENEVA, T. M. GARAEV, E. V. USPENSKAYA, N. A. KHODOROVICH, O. V. LEVITSKAYA, and A. M. KOLDINA. “PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE NEW ANTIVIRAL SUBSTANCE”. International Journal of Applied Pharmaceutics, vol. 12, no. 4, July 2020, pp. 237-42, doi:10.22159/ijap.2020v12i4.38136.