(1)
D., S.; B., S.; R., A.; ., A.; G., N.; A., K. Phytotherapeutic Control of Food Borne Pathogens by Jasminum Sambac L. Flowers. Int J Pharm Pharm Sci 2016, 8, 188-193.