[1]
N. Khurana, P. K. Jain, Y. Pounikar, and N. Sharma, “PHARMACOLOGICAL EVALUATION OF RHIZOMES OF ACORUS CALAMUS FOR ANALGESIC ACTIVITY”, Int J Pharm Pharm Sci, vol. 7, no. 4, pp. 411–413, Apr. 2015.